synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 

O synergiích

Vývoj procesu synergií

Cílem Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu i Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před negativními dopady chemických látek (nebezpečných látek obsažených v odpadech). Basilejská úmluva vstoupila v platnost v roce 1992, Rotterdamská úmluva a Stockholmská úmluva v roce 2004. Již v roce 2005 se smluvní strany všech tří úmluv shodly na tom, že je potřeba prozkoumat možnosti a oblasti bližší spolupráce a navrhnout její parametry. Za tím účelem vznikla ad hoc společná pracovní skupina složená z 15 zástupců každé úmluvy, tj. celkem 45 členů, která měla připravit společná doporučení vedoucí k posílení spolupráce a koordinace mezi těmito smlouvami (viz rozhodnutí RC-3/8, SC- 2/15 a BC-VIII/8).

Výsledkem tříleté diskuse na pracovní úrovni byl na jaře 2008 dokument, který definuje pět oblastí:
I - programová spolupráce v poli,
II - technické otázky,
III - výměna informací a zvyšování povědomí,
IV - administrativní otázky - společné služby,
V - rozhodování.

Části IV a V řeší otázky praktického uspořádání a společného fungování sekretariátů a konferencí smluvních stran na globální úrovni, zatímco části I-III mají nezanedbatelné národní a regionální složky. Dokument byl postupně přijat na konferenci každé ze smluv v roce 2008 nebo 2009 (viz RC-4/11, BC-IX/10 a SC-4/34).

Naplňování dohody a procesu synergií na globální úrovni začalo od června 2009. Vznikl orgán společných služeb, který slučuje finanční, administrativní, právní a informační služby tří smluv. Dalším krokem bylo jmenování společného výkonného tajemníka, jak ukládá rozhodnutí SC.Ex-1/1, které se týká společných činností a procedurálních otázek (trvalé změny ve struktuře sekretariátů smluv), přijaté na mimořádném a simultánním zvláštním zasedání konferencí smluvních stran Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy 22.-23. února 2010 na Bali v Indonésii (tzv. ExCOPs).

A co bylo dál?

V roce 2011 se při přezkumu plnění rozhodnutí přijalo další rozhodnutí (viz SC-5/27), které ukládá společnému výkonnému tajemníkovi všech tří úmluv úkoly ohledně organizace sekretariátu, definuje společné činnosti pro období 2012-2013, podmínky zprávy o plnění rozhodnutí k synergiím a zprávy o auditu a na závěr posledního jednání konference smluvních stran jedné z úmluv v roce 2013 svolává společné zasedání konferencí k přezkumu plnění rozhodnutí o synergiích, nastavení plánu společných činností a rozpočtu na období 2014-2015 a schválení reorganizace sekretariátů. Rozhodnutí dále obsahuje v příloze I celkem 17 společných činností. Některé z činností jsou určeny Orgánu společných služeb a sekretariátům úmluv či UNEP, jiné jsou obecnější a jsou k nim vyzývány i smluvní strany a/nebo regionální centra jednotlivých úmluv či organizací. Další vývoj definuje zatím poslední rozhodnutí z roku 2013 (viz SC.EX-2/1).

 

Stránky o synergiích v originálním jazyce:  synergies.pops.int