synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 
LegislativaStockholmská úmluva

Stockholmská úmluva

Stockholmská úmluva Stockholm Convention

 

Základní informace

Název:  Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech

Podpis úmluvy:  22.5.2001

Vstup v platnost:  17.5.2004

Počet smluvních stran:  179 (platné k 1.10.2014)

Sídlo sekretariátu úmluvy:  Ženeva

Stránky úmluvy v originálním jazyce:  chm.pops.int

O úmluvě

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech je globální smlouva k ochraně zdraví a životního prostředí před perzistentními organickými látkami (POPs), které jsou uvedeny v přílohách A, B a C. Úmluva upravuje jejich výrobu, použití, dovoz a vývoz a nakládání s odpady. Součástí úmluvy je rovněž povinnost podávání zpráv, monitoring výskytu POPs a hodnocení účinnosti přijatých opatření.

POPs jsou člověkem vyrobené chemické látky, které zůstávají v životním prostředí beze změny po dlouhou dobu, přenáší se životním prostředím na velké vzdálenosti, hromadí se v organismech a v tukových tkáních člověka a živočichů. Jejich působení na zdraví může mít vážné důsledky včetně některých typů onemocnění, vrozených vývojových vad, poruch imunitního a reprodukčního systému. Vzhledem k přenosu POPs na velké vzdálenosti žádná země před nimi samostatně nedokáže ochránit své obyvatele a životní prostředí, a proto je nezbytná spolupráce na mezinárodní úrovni.

Orgány úmluvy

Konference smluvních stran (COP) je rozhodovacím orgánem úmluvy. Je složená ze zástupců jednotlivých vlád, které ratifikovaly Úmluvu či k ní přistoupily (smluvní strany). Konference se konají jednou za 2 roky a přijímají rozhodnutí ovlivňující naplňování a administrativu Úmluvy a určující její další směřování.

Byro je podpůrným administrativním orgánem úmluvy. Zajišťuje tok informací mezi sekretariátem Úmluvy a regiony OSN na COP i v dvouletém intervalu mezi COP. Byro Stockholmské úmluvy má 10 členů - prezidenta a 9 viceprezidentů, které volí Konference smluvních stran. Prezident vede zasedání konference smluvních stran. Viceprezidenti pomáhají prezidentovi s vedením COP a spolupracují se sekretariátem Úmluvy při přípravách COP. Prezident i byro začínají vykonávat svou funkci okamžitě po zvolení. Česká republika byla členem byra několikrát. V letech 2007-2009 byla viceprezidentkou Ing. Kateřina Šebková, PhD., vedoucí oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti MŽP. ČR byla rovněž členem byra v letech 2009-2011 a 2011-2013, kdy byl členem Ing. Karel Bláha, CSc. ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod, který v roce 2011 předsedal 4.zasedání konference smluvních stran.

Sekretariát Úmluvy je podpůrným administrativní jednotkou úmluvy. Plní úkoly stanovené Úmluvou a rozhodnutími smluvních stran přijatými na COP. Podporuje smluvní strany při plnění Úmluvy, připravuje konference smluvních stran a podpůrných orgánů. Zajišťuje spolupráci se sekretariáty ostatních relevantních mezinárodních organizací a smluv.

Výbor pro hodnocení POPs je expertním orgánem úmluvy. Je to expertní skupina 31 volených expertů na 4 roky, kteří posuzují, zda látky navržené k zařazení do příloh A, B, C úmluvy vyhovují kriteriím v přílohách D-F a připravují podklady pro rozhodování konference smluvních stran. Česká republika reprezentuje region střední a východní Evropy v POPRC od roku 2005. Členem POPRC byl Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně (2005-2013) a současným členem výboru je RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. (2014-2018).

Regionální organizační skupina ke Globálnímu monitorovacímu plánu je podpůrný expertní orgán úmluvy. Je to expertní skupina, která má 30 členů (6 členů za každý region OSN), kteří koordinují naplňování monitorovacího plánu v regionu a 1x za 6 let připravují monitorovací zprávu o změnách v hladinách perzistentních organických polutantů.

Regionální centrum pro budování kapacit a přenos technologií je podpůrný orgán úmluvy. Regionální centrum je zpravidla odborná instituce, která poskytuje expertní a technickou pomoc při provádění úmluvy jiným zemím. Celkem existuje 16 Regionálních center Stockholmské úmluvy, jedno z nich hostí i Česká republika.

Úmluva v ČR

Datum přístupu k úmluvě:  17.5.2004

České znění:  původní znění Stockholmské úmluvy - publikováno jako Sdělení MZV ve Sbírce mezinárodních smluv č. 40/2006.

                     přijetí přílohy G v roce 2005 - vyhlášeno jako č. 24/2007 Sb.m.s. a opraveno jako č. 50/2010 Sb.m.s.

                     změny přijaté v roce 2009 (zařazení nových látek) - vyhlášeny jako č. 90/2010 Sb.m.s.

                     změny přijaté v roce 2011 - zatím to nevyšlo ve sbírce

                     změny přijaté v roce 2013 - zatím to nevyšlo ve sbírce

Kontaktní osoba/místo:  Ing. Karel Bláha, CSc., Ministerstvo životního prostředí