synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 
LegislativaRotterdamská úmluva

Rotterdamská úmluva

Rotterdamská úmluva Rotterdam Convention

 

Základní informace

Název:  Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Podpis úmluvy:  10.9.1998

Vstup v platnost:  24.2.2004

Počet smluvních stran:  154 (platné k 1.10.2014)

Sídlo sekretariátu úmluvy:  Řím a Ženeva

Stránky úmluvy v originálním jazyce:  www.pic.int

O úmluvě

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu je globální právní nástroj. Upravuje dovoz a vývoz některých nebezpečných chemických látek (průmyslových chemikálií) a pesticidů a podporuje sdílení informací o pohybu, regulačních opatřeních a vlastnostech nebezpečných chemických látek a pesticidů. Je založena na postupu předchozího souhlasu (anglicky Prior Informed Consent, PIC), což znamená, že v rámci Úmluvy může být chemická látka uvedená v Úmluvě v příloze III vyvezena pouze s předchozím souhlasem dovozce. Tento seznam zahrnuje průmyslové chemikálie a účinné látky na ochranu rostlin, jejichž použití je v řadě zemí zakázáno nebo významně omezeno. Pro každou látku uvedenou v seznamu se vypracuje hodnotící dokument, který shrnuje její nebezpečnost a důvody omezení jejího používání.

Do úmluvy lze přidávat látky na základě nominace ze dvou různých regionů OSN, po expertním posouzení Výborem pro přezkum chemických látek a politickém souhlasu uděleném na Konferenci smluvních stran.

Orgány úmluvy

Konference smluvních stran (COP) je rozhodovacím orgánem úmluvy. Je složená ze zástupců jednotlivých vlád, které ratifikovaly Úmluvu či k ní přistoupily (smluvní strany). Konference se konají jednou za 2 roky a přijímají rozhodnutí ovlivňující naplňování a administrativu Úmluvy a určující její další směřování.

Byro je podpůrným administrativním orgánem úmluvy. Zajišťuje tok informací mezi sekretariátem Úmluvy a regiony OSN na COP i v dvouletém intervalu mezi COP. Byro Rotterdamské úmluvy má 5 členů, které volí Konference smluvních stran.

Sekretariát Úmluvy je podpůrnou administrativní jednotkou úmluvy. Plní úkoly stanovené Úmluvou a rozhodnutími smluvních stran přijatými na COP. Podporuje smluvní strany při plnění Úmluvy, připravuje konference smluvních stran a orgánů úmluvy. Zajišťuje spolupráci se sekretariáty ostatních relevantních mezinárodních organizací a smluv.

Výbor pro přezkum chemických látek (Chemicals Review Committee) je expertním orgánem úmluvy. Jde o expertní skupinu 31 expertů volených na 4 roky, kteří posuzují, zda látky navržené k zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy vyhovují kriteriím a připravují podklady pro rozhodování konference smluvních stran. Za Českou republiku byla členem CRC v letech 2007-2011 Darina Liptáková, Ph.D.

Úmluva v ČR

Datum přístupu k úmluvě:  12.6.2000

České znění:  původní znění Rotterdamské úmluvy

                     změny přijaté v roce 2004

                     změny přijaté v roce 2008

                     změny přijaté v roce 2011

                     změny přijaté v roce 2013

Kontaktní osoba/místo:  RNDr. Milada Vomastková, CSc., Ministerstvo životního prostředí