synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 
LegislativaMinamatská úmluva

Minamatská úmluva

Minamatská úmluva

 

Základní informace

Název:  Minamatská úmluva o rtuti

Podpis úmluvy:  9.10.2013

Vstup v platnost:  doposud ne

Počet smluvních stran:  6 (platné k 1.10.2014)

Sídlo sekretariátu úmluvy:  Ženeva

Stránky úmluvy v originálním jazyce:  www.mercuryconvention.org

O úmluvě

Minamatská úmluva o rtuti je globální smlouva, jejímž cílem je ochrana zdraví a životního prostředí. Pokrývá všechny oblasti lidské činnosti v souvislosti se rtutí v průběhu celého životního cyklu - přináší omezení úniků rtuti do ovzduší a dalších složek životního prostředí v souvislosti s těžbou a využitím rtuti (články 9 a 10), nastavuje kalendář náhrady rtuti ve výrobcích (článek 4), při výrobních procesech (článek 5) a kontrolu nad nakládání s odpady obsahujícími rtuť (článek 12). Součástí úmluvy je i mechanismus podpory pro rozvojové země (finanční a technická pomoc – článek 13 a 14), jasné závazky i pravidla kontroly (např. článek 15).

Rtuť je sice v přírodě se vyskytující prvek a je součástí některých minerálů, ale do životního prostředí se dostává také ze sopečné činnosti, spalováním uhlí, dřeva a ropy a z další antropogenní činností (způsobené člověkem). Jednou z hlavních charakteristik rtuti je, že je schopna dálkového přenosu v atmosféře a způsobuje tak kontaminaci životního prostředí ve velkých vzdálenostech od vlastního zdroje znečištění.

V globálním měřítku jsou hlavními antropogenními zdroji emisí rtuti a jejích sloučenin spalování fosilních paliv hlavně uhlí, krematoria a dále zubní amalgamy, baterie a měřicí přístroje se rtutí. Z technologických procesů jsou hlavními původci znečištění výroba chloru a alkalických hydroxidů pomocí amalgamové elektrolýzy (případy rovněž v ČR) a těžba zlata amalgamovou technologií.

Orgány úmluvy

Mezivládní vyjednávací výbor je prozatím jediným rozhodovacím orgánem úmluvy, neboť úmluva je nyní v tzv. „mezidobí“ mezi podpisem a vstupem v platnost. Členem výboru jsou všechny suverénní státy. Jednání mezivládního výboru se konají tak často, jak je technicky a politicky možné, aby byla na rozumnou míru urychlena podpora co nejrychlejší ratifikace. Během jednání výboru v mezidobí probíhá finalizace všech nezbytných dokumentů, postupů, jednacího řádu, procedur a orgánů Po vstupu úmluvy v platnost nahradí výbor konference smluvních stran.

Byro mezivládního výboru je podpůrným administrativním orgánem úmluvy. Zajišťuje tok informací mezi prozatímním sekretariátem Úmluvy a regiony OSN. Byro má 10 členů - prezidenta a 9 viceprezidentů.

Sekretariát Úmluvy je podpůrnou administrativní jednotkou úmluvy. Podporuje mezivládní vyjednávací výbor, připravuje jeho jednání a jednací dokumenty. Zajišťuje spolupráci se sekretariáty ostatních relevantních mezinárodních organizací a smluv.

Úmluva v ČR

Datum přístupu k úmluvě:  ratifikační proces v ČR ještě nebyl ukončen

České znění:  prozatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv

Kontaktní osoba/místo:  Ing. Karel Bláha, CSc., Ministerstvo životního prostředí