synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 
LegislativaEU/REACH

EU/REACH

Klíčové přístupy a postupy pro nakládání s chemickými látkami jsou klasifikace, hodnocení, balení a kontrola (omezování, povolování a sledování) chemických látek a zvláštní oblast prevence závažných havárií.

Nakládání s chemickými látkami v Evropě (Evropské unii) komplexně řeší chemická politika EU, která rovněž přispívá k omezení pohybu a vstupů toxických látek do životního prostředí. Stěžejním nástrojem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (tzv. nařízení o REACH). Druhým klíčovým předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP).

Oba výše uvedené předpisy platí přímo v právním řádu České republiky a jsou dostupné v sekci legislativa.

Pokyny k provádění nařízení REACH i nařízení CLP v platném znění, jsou zveřejněny na internetových stránkách Evropské chemické agentury.

Národní informační centrum (Help-Desk) pro nařízení REACH a pro nařízení CLP v České republice provozuje CENIA, Česká informační agentura životního prostředí.