synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 
LegislativaBasilejská úmluva

Basilejská úmluva

Basilejská úmluva

 

Základní informace

Název:  Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Podpis úmluvy:  březen 1989

Vstup v platnost:  5.5.1992

Počet smluvních stran:  179 (platné k 1.10.2014)

Sídlo sekretariátu úmluvy:  Ženeva

Stránky úmluvy v originálním jazyce:  www.basel.int

O úmluvě

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování představuje nejvýznamnější globální mezinárodně právní dokument upravující pohyb nebezpečných odpadů přes státní hranice za účelem jejich zneškodňování i využívání. Cílem Basilejské úmluvy je snížit pohyb nebezpečných a ostatních odpadů přes hranice států na minimum v souladu s postupy pro správné nakládání s těmito odpady z hlediska životního prostředí. Úmluva dále vyžaduje zneškodňovat nebezpečné odpady a ostatní odpady co nejblíže jejich zdroji, minimalizovat vznik nebezpečných odpadů co do množství a nebezpečnosti, zajistit přísnou kontrolu pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a prevenci nelegální přepravy a zakázat přepravu nebezpečných odpadů do zemí, které nedisponují legislativní, administrativní a technickou kapacitou k jejich řízení a zneškodňování v souladu s environmentálně šetrnými metodami. Součástí úmluvy jsou také opatření, která pomáhají rozvojovým zemím a zemím s přechodnou ekonomikou při zavádění environmentálně bezpečného řízení nakládání s odpady.

Orgány úmluvy

Konference smluvních stran (COP) je rozhodovacím orgánem úmluvy. Je složená ze zástupců jednotlivých vlád, které ratifikovaly Úmluvu či k ní přistoupily (smluvní strany). Konference se konají jednou za 2 roky a přijímají rozhodnutí ovlivňující naplňování a administrativu Úmluvy a určující její další směřování.

Byro je podpůrným administrativním orgánem úmluvy. Zajišťuje tok informací mezi sekretariátem Úmluvy a regiony OSN na COP i v dvouletém intervalu mezi COP. Byro Rotterdamské úmluvy má 5 členů, které volí Konference smluvních stran.

Sekretariát Úmluvy je podpůrnou administrativní jednotkou úmluvy. Plní úkoly stanovené Úmluvou a rozhodnutími smluvních stran přijatými na COP. Podporuje smluvní strany při plnění Úmluvy, připravuje konference smluvních stran a orgánů úmluvy. Zajišťuje spolupráci se sekretariáty ostatních relevantních mezinárodních organizací a smluv.

Otevřená pracovní skupina (OEWG) zajišťuje podporu konferenci smluvních stran tím, že připravuje návrhy rozhodnutí a podrobuje konstantnímu přezkumu implementaci Úmluvy. Zajišťuje fungování Úmluvy v období mezi konferencemi smluvních stran.

Rozšířené byro (Expanded Bureau) řídí práci sekretariátu v období mezi konferencemi smluvních stran a vykonává funkce, kterými bylo pověřeno konferencí smluvních stran.

Výbor pro plnění Úmluvy (Compliance Committee) dohlíží nad plněním přijatých rozhodnutí a zajišťuje plnění povinností vyplývajících z Úmluvy. Jeho cílem je podporovat smluvní strany při plnění povinností vyplývajících z Úmluvy a usnadňovat, prosazovat a monitorovat jejich plnění.

Úmluva v ČR

Datum přístupu k úmluvě:  1.1.1993

České znění:  původní znění úmluvy přijato jako Sdělení ze dne 22.3.1989 o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sbírka 100/1994 Sb. (částka 32/1994)

Kontaktní osoba/místo:  Ing. Irena Sedláčková, Ministerstvo životního prostředí