synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 

Legislativa

Mezi legislativu vztahující se k chemickým látkám lze, vyjma legislativy přímo se dotýkající oblasti chemických látek a chemických směsí, zařadit i určitou část legislativy zaměřenou na ovzduší, vodu, půdu, odpady a potraviny.

Mnohostranné environmentální smlouvy

Mnohostranné environmentální smlouvy či úmluvy z oblasti chemických látek jsou mezinárodní, většinou globální (celosvětové), právní nástroje. Mají společný cíl - chránit zdraví a životní prostředí před negativními účinky toxických látek, ať už jsou jimi látky samotné, jejich použití ve výrobcích či odpady, jež takové látky obsahují. Smlouvy k chemickým látkám vznikly v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP, United Nations Environment Programme). Jde o Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických polutantech, Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. Dalšími souvisejícími úmluvami jsou Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP, Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) a její protokoly, například Protokol o perzistentních organických látkách.

Přehled legislativy

Tato část portálu synergie-chemie.cz obsahuje přehled klíčových předpisů, které se vztahují k nakládání s chemickými látkami v Evropské unii i v České republice.

Upozornění: Dokumenty dostupné na internetových stránkách nemusí vždy přesně reprodukovat schválený legislativní text. Za právně platnou je považována pouze legislativa EU publikovaná v papírové podobě v Úředním věstníku Evropské Unie (Official Journal).

Evropská legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) a oprava tohoto nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti

Národní legislativa

Platnou právní úpravu v oblasti uvádění chemických látek a směsí na trh představuje zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), který adaptuje právní řád ČR na příslušná nařízení ES.

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, byl změněn zákonem č. 279/2013 Sb., část sedmá.

Zákonem č. 61/2014 Sb., byl změněn zákon č. 350/2011 Sb., ve znění zákona č. 279/2013 Sb.

K provádění zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) jsou v účinnosti následující právní předpisy:

Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe

Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech