synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 

Kontakt

Nakládání s chemickými látkami je průřezová problematika a kontaktů v této oblasti je celá řada.

Ministerstvo životního prostředí je zodpovědné za část týkající se dopadů chemických látek na životní prostředí, a to uvádění na trh a do oběhu. Problematiku lze rozdělit na dvě části, do první patří právní nástroje vztahující se k chemickým látkám na národní a evropské úrovni - tedy zákony, vyhlášky, nařízení a směrnice. Do druhé části patří nakládání s chemickými látkami na mezinárodní úrovni v souvislosti s mezinárodními úmluvami k chemickým látkám a dále aktivity Programu OSN pro životní prostředí. Kontaktním místem je Odbor environmentálních rizik a ekologických škod.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je zodpovědné za předpisy, které se týkají chemických látek, výrobků, jejich použití a vývoje technologií. Kontaktním místem na ministerstvu je Odbor ekologie.

Ministerstvo zdravotnictví má zodpovědnost za kapitolu ochrany zdraví. Kontaktním místem na ministerstvu je Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení chemických látek a biocidních přípravků.

Dalšími spolupracovníky jsou celní a inspekční orgány - Česká inspekce životního prostředí a Celní správa.

Za výrobce vám informace poskytne Svaz chemického průmyslu.

Zorientovat se v celé problematice vám také pomůže Národní centrum pro toxické látky, které podporuje výzkum, vzdělávání a osvětu při nakládání s chemickými látkami.